سایت جدیدی با نام هیس بت با مدیریت مهرداد جم راه اندازی شده است. این سایت بعد از مهاجرت مهرداد جم برای همیشه به ترکیه راه اندزای شد.